Resort Quy Nhơn

  • Resort Quy Nhơn
  • Diện tích xây dựng: 40 ha.
  • Năm: 2012
  • Phong cách thiết kế: nội thất đương đại

Resort Quy Nhơn

  • Resort Quy Nhơn
  • Diện tích xây dựng: 40 ha
  • Năm: 2012
  • Phong cách thiết kế: nội thất đương đại